Preston Tisdale one of the attorneys on Tamara Lanier’s case.

Preston Tisdale one of the attorneys on Tamara Lanier’s case.

Preston Tisdale one of the attorneys on Tamara Lanier’s case.

Leave a comment